HISTORIEK VAN DE OPGRAVINGEN

Van 1990 tot 2009

Na de laatste opgravingen in de zomer van 1989, werden niet langer opgravingen georganiseerd en werd eerder gefocust op publicaties, vondstdocumentatie (o.a. Geometrisch vaatwerk, ertswasserijen en muurstructuren uit de Archaische, Klassieke en Hellenistische periodes), en het opstellen van een database. Het zou nog een hele tijd duren vooraleer opnieuw een initiatief zou genomen worden om meer systematisch veldwerk te doen.

In 2000 werd een kleinschalige controle-opgraving uitgevoerd nabij de top van de Velatouri. In 1965 en 1968 werden hier al eerder drie kleine sleuven geopend maar tijdens de studie van het Proto-Geometrisch, Geometrisch en Sub-Geometrisch materiaal van Thorikos zorgden de resultaten voor wat verwarring. Vooral bij de interpretatie van de campagne uitgevoerd in 1965 had men enkele bedenkingen, voornamelijk omdat er afwijkingen bestonden tussen de gepubliceerde gegevens en de data zoals opgetekend tijdens de opgraving. Daarnaast werd de opgraving van 1968 evenmin gepubliceerd. Het resultaat van de controle in de oostelijke (1965) en de westelijke sleuf (1968) beantwoordde aan de verwachtingen; in de centrale sleuf viel echter nauwelijks nog iets na te trekken.

Ondanks de beperkte omvang van de opgravingen, hebben we toch al een beeld van de Geometrische bewoning in Thorikos. De resten die tijdens deze campagnes onderzocht werden, maakten deel uit van een woonhuis waarin materiaal gevonden werd van de Proto- tot en met Sub-Geometrische periode.

Noemenswaardig was ook de ontdekking van enkele bijzonder vroege vondsten, meer bepaald resten uit de Midden-Bronstijd en zelfs uit de eindfase van het Neolithicum. Gezien het feit dat het om vrij geďsoleerde vondsten ging, is het weliswaar moeilijk om hier een precieze omschrijving van de context mee te geven.

In 2006 en 2007 werden door Universiteit Gent twee opkuiscampagnes georganiseerd in de Theater Zone en het Industrieel Kwartier. Bij gebrek aan onderhoud waren deze zones immers zwaar overwoekerd geraakt, wat de structuren aanzienlijk heeft aangetast. Eens de archeologische structuren beter zichtbaar waren, kon werk gemaakt worden van meer diepgaand onderzoek.

In diezelfde periode ondernam de universiteit van Luik opgravingen aan de top van de Velatouri dichtbij de Myceense graven. Er werden vier sleuven (A, B, C en D) uitgezet op de plaats waar in 2005 al eerder een survey was verricht. De meest significante vondsten waren een reeks –voor Thorikos zeldzame- Proto-Geometrische scherven.

In 2008 werd een survey georganiseerd in de Theater Zone en het Industrieel Kwartier waarbij alle zichtbare resten werden opgemeten met de bedoeling het oude kaartmateriaal te digitaliseren.

In 2009 bundelden Gent en Luik samen de krachten voor een geofysische prospectie dichtbij de top van de Velatouri. Een gebied van grofweg 100m˛ werd grondig geprospecteerd met een Ground Penetrating Radar (GPR). De resultaten brachten jammer genoeg, op enkele antieke muren na, weinig aan het licht.